232 بازخورد مشتریان محصولات هایپرمدیا در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها